REGIONÁLIS

SZOCIÁLIS

FORRÁSKÖZPONT

KÖZHASZNÚ
NONPROFIT KFT.

9700 Szombathely, 11-es huszár út 116.  Címünk
+36 (94) 508 770  Tel. /Fax
rszfk kukac rszfk pont hu  E-mail
www.rszfk.hu  Web
Fogyatékos Emberek Nappali Központjának kialakítása
HEFOP-4.2.1-P.-2004-10-0017/4.0


A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával a Nemzeti Fejlesztési Terv keretében valósul meg.

HEFOP/2004/4.2.
"A társadalmi befogadást támogató szolgáltatások infrastrukturális fejlesztése"

A projekt címe: Fogyatékos Emberek Nappali Központjának kialakítása
Megvalósítás időtartama: 2005. november 1 - 2007. április 30.
Helyszín: Szombathely, 11-es Huszár út 116.

A projekt célja:
Szombathely és kistérsége területén élő 50 fő fogyatékos ember társadalmi integrációját, foglalkoztathatóságának növelését segítő, új típusú nappali központ létrehozása, a meglévő épület átalakításával és bővítésével.
Az új komplex intézmény a Szociális törvényben előírtakon túl olyan modellértékű szolgáltatásokat - információs szolgáltatások, speciális tanácsadások, kommunikációs készségfejlesztés, hidroterápia, foglalkoztatási rehabilitáció, önálló életvitelre felkészítés, Nyitott Szolgálat (egyéni fejlesztésen alapul) - biztosít, amelyek segítik az elsődleges munkaerőpiacra történő kivezetést, a munkaerőpiaci és társadalmi integrációt.

A projekt általános és konkrét célja.
Általános cél:
A fogyatékos emberek társadalmi integrációját, foglalkoztathatóságának növelését segítő, új típusú nappali központ létrehozása, a meglévő épület átalakításával és bővítésével.
Konkrét cél:
Szombathely és kistérségében élő fogyatékos emberek számára, - 50 fő ellátását biztosító- nappali központ létrehozásával olyan, új, modellértékű szolgáltatások biztosítása, amelyek elősegítik a fogyatékos emberek integrált foglalkoztatását, társadalmi integrációját.

  • Az átalakítással, bővítéssel, 10 férőhellyel bővül az intézmény.
  • 15 fő értelmi fogyatékos ember egyéni fejlesztése történik meg a Nyitott Szolgálat működésével.
  • A központ információs szolgáltatását 150 fő veszi igénybe.
  • A nappali központ infrastrukturális ellátottsága javul.
  • Megtörténik a teljes kommunikációs és fizikai akadálymentesítés.
  • 20 fő fogyatékos ember foglalkoztatása történik meg részben védett, részben integrált körülmények között.
  • Bővül a szakemberlétszám 3 fővel.

50 család életében is pozitív változás következik be.

A projekt célcsoportja:

Közvetlen célcsoport:
- Szombathelyen és a Szombathelyi kistérségben élő fogyatékos emberek.
Nyugat-Dunántúlon a 2001-es népszámlálási adatok alapján 43641 fogyatékos ember él, Vas megyében 11951. A Szombathelyi kistérségben közülük 4013-an, azaz a megye fogyatékos lélekszámának 34%-a. Szombathely városban 3001 fő fogyatékkal élő lakik, a kistérség 39 településén 1012 fő.
A fogyatékosság típusa szerint a mozgássérültek létszáma a legmagasabb, míg vak, siket, siket-néma, néma és beszédhibás fogyatékossággal relatíve kevesen élnek. A kistérség fogyatékosai közül 391 fő él intézetben, 3622 fő pedig otthonában.

Közvetett célcsoport:
- Szombathelyen és a Szombathelyi kistérségben élő fogyatékos emberek családja.
A családok számára is különleges kihívást jelent az, ha a családtagok között fogyatékos személy van. A családtagok munkavállalási esélyei korlátozottá válnak. A nagyobb településeken, nagyvárosokban a nappali ellátó rendszerek segítséget tudnak adni, de a kistelepülésen élő fogyatékosokat ellátó családoknak csak a saját erőforrásaik állnak rendelkezésre, vagy igénybe veszik a tartós bentlakásos intézményi ellátást.
Mindezek indokolttá teszik, hogy a Szombathely kistérségében élő, fogyatékos embereket ellátó családok problémáinak megoldásához egy kistérségi nappali központ adjon segítséget.

A projekt indokoltsága:
Szombathelyen és a Szombathelyi kistérségben élő fogyatékos emberek száma magas. Szociális helyzetükre jellemző, hogy szegregált társadalmi környezetben élnek. Munka hiányában a szociális ellátórendszer jelenti számukra a bevételi forrás lehetőségét, amely azonban gyakran korlátot jelent és tovább erősíti a társadalmi kirekesztődést.
Részben erre a problémára kíván megoldást nyújtani a szombathelyi Regionális Szociális Forrásközpont Kht. � az elnyert 138 millió Ft támogatásból � megvalósuló projektje. A Fogyatékos Emberek Nappali Központja kialakítására a meglévő épület átalakításával és bővítésével kerül sor. Ezáltal 10 férőhellyel bővül a nappali ellátotti létszám. Az új komplex intézmény a Szociális törvényben előírtakon túl olyan modellértékű szolgáltatásokat biztosít, melyek személyre szabottan nyújtanak segítséget a fogyatékos emberek számára. A munkaerőpiaci integrálódást az információs szolgáltatások, a speciális tanácsadások, a kommunikációs készségfejlesztési tréningek szolgálják. A foglalkoztatási rehabilitációval a szinten tartás, a szociális készségek és az önellátás fejlesztését célzó programok valósulnak meg.

A projekt tartalma:
A jelen beruházás egy működő, fogyatékos embereket segítő intézmény bővítéseként valósul meg, II. emelet, rá-, illetve bővítmény hozzáépítésével. A bővítéssel válik komplexé a nappali központ tevékenysége.
A beruházás eredményeként létrejövő II. emelet döntően azon szolgáltatásoknak ad helyet, amelyek a jelenlegi Szociális Törvény rendelkezései szerint nem kötelező szolgáltatások egy nappali intézményben, de új típusú, modellértékű szolgáltatások.
Ugyanitt valósul meg a 10 férőhelyes bővítés is, amely a Szombathelyi kistérség igényeit tudja kielégíteni.
A beruházás részeként valósulnak meg azok a bővítések is, amelyek egy komplex intézmény működéséhez hozzátartoznak (irodák, melléképületek).

Új típusú szolgáltatások bemutatása:

- Nyitott Szolgálat:
A fogyatékkal élő személyek új szemléletű és módszerű segítése,amely az egyéni központú fejlesztési terven alapul. A Nyitott Szolgálat az értelmi fogyatékos emberek képzésbe való bekapcsolódását és integrált foglalkoztatását is segíti speciális eszközökkel és módszerekkel.

- Kommunikációs készségfejlesztés:
Segíti a beszédképtelen, beszéd tevékenységben sérültek, illetve mozgássérültek számára a számítógép használat elsajátítását. A számítógép, mint kiegészítő kommunikációt segítő eszköz kerül alkalmazásra. A számítógép segítségével megvalósul az információs és a kommunikációs akadálymentesítés és a társadalmi izolációból való kilépés lehetősége is megteremtődik. A számítógépes tudás erősíti a foglalkoztatásba való bevonást. Otthoni munkavégzésre, ill. távmunkára felkészítésre is lehetőség nyílik.

- Foglalkoztatási rehabilitáció:
Lehetőséget ad védett körülmények között munkafolyamatok elsajátítására és begyakorlására, amely alapja lehet a részben védett vagy integrált foglalkoztatásnak is.
A foglalkoztatási rehabilitációt segíti továbbá a közösségben szervezett kézműves technikák, elsajátíttatása, amelyek gyakorlása közben a feladattudat, figyelem, finommotorika és a személyiség fejlődik, közvetve a munkavállaláshoz szükséges készségek és képességek is kialakíthatók.

- Önálló életvitelre való felkészítés (gyakorlókonyha):
Fogyatékos fiatalok, felnőttek önálló életvitelre, életvezetésre való felkészítése.
Háztartási részfeladatok elsajátítása, gyakorlatban történő alkalmazása. Higiénés és munkabiztonsági, baleset megelőzési ismeretek oktatása.

- Hidroterápia:
Halmozottan fogyatékos gyermekek, mozgássérült felnőttek számára mozgásterápiás fejlesztő foglalkozások kiegészítő szolgáltatásaként történő alkalmazása.
A speciális hidroterápiás kád a másodlagos károsodások, felfekvések és izom kontraktúrák megelőzésére, a vérkeringés javítását segíti. Bazális stimulációs terápia is részét képezi. Kellemes tapasztalatokat nyújt az egyénnek saját testével kapcsolatban, az én és a külvilág elhatárolását is fejleszti.

A projekt hatása a régióban, ágazatban:

- A fogyatékos emberek életminősége javul az új szolgáltatások biztosításával.
- A szolgáltatások mintaként szolgálhatnak más, fogyatékos embereket segítő intézménynek.
- A kialakult együttműködések (szociális ágazaton belüli és az ágazatok közötti) mintául szolgálhatnak más kistérségekben, a megyében és a régióban.
- Az értelmi fogyatékos emberek segítésében új szemlélet jelenik meg, amelynek lényege, hogy a segítés az egyént és szükségleteit helyezi a folyamat középpontjába, ezáltal a folyamatokat is ő irányíja, képességekre, kapacitásra és az elképzelések kivitelezésére koncentrál.

A projekt eredményei a régióban, ágazatban:
- Olyan új intézmény jön létre, amely egy városban és a városhoz tartozó kistérségben vállalja fel a fogyatékos emberek nappali ellátását.
- Az új nappali centrum modellértékű szolgáltatásokat biztosít (információs szolgáltatások, speciális tanácsadások, kommunikációs készségfejlesztés, hidroterápia, foglalkoztatási rehabilitáció, önálló életvitelre felkészítés (gyakorlókonyha), Nyitott Szolgálat.
- A nappali intézményben a Nyitott Szolgálat kezdi meg a működését.
- Növekszik a szociális ágazaton belüli és az ágazatok közötti együttműködés.
- A fogyatékos emberek életminősége javul.
- Létrejön egy új típusú szakma tevékenység alapjául szolgáló infrastrukturális háttér.

Az esélyegyenlőség szempontjainak érvényesülése:
A projekt Szombathely és kistérségében megteremti azt az infrastruktúrát és azokat a szolgáltatásokat, amelyek segítik a fogyatékos emberek társadalmi és munkaerő-piaci integrációját, esélyegyenlőségét.
A beruházás során megvalósul a kommunikációs és fizikai akadálymentesítés: lift beépítésével, információs táblák, piktogramok elhelyezésével, fény és hangjelzés biztosításával, bútorzat megfelelő kialakításával. Az új nappali központ tömegközlekedési eszközökkel, gépkocsival, gyalogosan egyaránt jól megközelíthető.
Olyan információs bázis is kialakításra kerül, amely minden fogyatékossággal összefüggő témát, információt összefoglal, és elérhetővé tesz a fogyatékkal élő emberek számára.

Az új nappali intézményben megvalósuló szolgáltatásokkal (információs szolgáltatások, speciális tanácsadások, kommunikációs készségfejlesztés, hidroterápia, foglalkoztatási rehabilitáció, önálló életvitelre felkészítés, Nyitott Szolgálat) a fogyatékos emberek segítésének paternalista, szegregált módszerét egy korszerű, egyénközpontú segítés váltja fel. Ezáltal is növekszik a fogyatékos emberek foglalkoztatásának és képzésbe való bekapcsolódásának esélye.
Az esélyegyenlőség biztosítására egyik garancia, hogy az intézmény munkatársai folyamatos speciális képzésen és továbbképzésen vesznek részt, és több éve fogyatékos emberek segítésével foglalkoznak.

  Kérdése van? Írjon nekünk!  Nyomtatás Betűméret csökkentése Betűméret növelése